W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1721 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 28.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Z § 9 ust. 1 zmienianego rozporządzenia MKiDN z 2.8.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) wynika, że wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
  • uzasadnianie wniosku.

Po zmianie wykreślono wymóg wskazania numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.