Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

W Polsce do przyjmowania wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz do wydawania decyzji WIT jest upoważniony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Od 1.10.2019 r. złożenie wniosku o udzielenie WIT możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUESC (https://puesc.gov.pl). Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT znajdują się w zakładce – Katalog usług – e-WIT (https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-wit). Rejestracji na platformie PUESC należy dokonać na miesiąc przed złożeniem wniosku. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15).

Decyzje WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym WIT została wydana. Decyzje WIT może utracić ważność jeżeli przestają być zgodne z prawem w wyniku przyjęcia zmiany w nomenklaturach CN lub TARIC oraz przyjęcia środków (rozporządzeń Komisji) w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Decyzję WIT unieważnia się również, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawców.

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.