Tak stwierdził WSA w Gliwicach (post. z 10.6.2020 r., II SAB/Gl 26/20, Legalis).

Strona wniosła skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewodę w przedmiocie lokalizacji innej inwestycji celu publicznego. Z akt administracyjnych sprawy nie wynikało, aby przed wniesieniem skargi strona złożyła do organu wyższego stopnia ponaglenie, co potwierdził organ w odpowiedzi na skargę wnosząc o jej odrzucenie. Także strona, w odpowiedzi na wezwanie, poinformowała, że przed złożeniem skargi nie wniosła ponaglenia.

WSA odrzucił skargę.

Przede wszystkim, z art. 52 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdminU), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumieć należy sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak na przykład zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 PostAdminU).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, czyli przewlekle.

Ponaglenie, które powinno zawierać uzasadnienie, wnosi się do organu:

  • wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  • prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ właściwy rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (art. 37 § 4 i 5 KPA).

W związku z tym, skarga wniesiona bez uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia w, jeżeli takie przewidywała ustawa, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 PostAdminU. W tym przypadku wnoszący skargę przed jej wniesieniem nie złożyły ponaglenia do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 KPA, a zatem nie wyczerpały przysługujących im środków zaskarżenia.