Przedstawione przez MEN kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakładają, że w sytuacji, gdy po dniu sprawozdawczym, tj. po dniu 30.09.2019 r. wzrosła liczba zadań oświatowych, jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej na 2020 r. Termin składania wniosków w formie pisma adresowanego na Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej mija 15.10.2020 r.

W zakresie pomocy udzielanej JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez JST – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

  • wnioski mogą być składane w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 9.10.2020 r. (dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły po zakończeniu marca 2020 r.),
  • w przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do 9.10.2020 r.

Warunkiem otrzymania pomocy jest to, by jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

W przypadku uzyskania przez JST pomocy w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez JST – nieprzekraczalny termin składania wniosków został ustalony na 30.10.2020 r. (przy czym decyduje data wpływu do MEN). Wsparcie dotyczy tylko budynków szkół (placówek), a nie obejmuje uszkodzeń innych obiektów, jak ogrodzenia, chodniki, boiska, czy place zabaw.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2020