Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiana wzoru ma dostosować go do rozwiązań zawartych w KoronawirusU. Tamta regulacja wprowadziła zmiany poluzowujące reguły fiskalne, obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego – to był fragment pomocy udzielanej samorządom, które dotknął kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

Mechanizmy pomocy polegały m.in. na: wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia JST zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte z powodu epidemii COVID-19, czy możliwości przekroczenia przez JST w 2020 r. relacji zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Dlatego, zgodnie z projektem, wzór WPF został uzupełniony o wiersze, które umożliwią wpisanie ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań:

  • spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań,
  • wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 15zob ust. 2 pkt 2 KoronawirusU przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Włączenie tych informacji do WPF pozwoli, zdaniem projektodawców, JST na wykazanie w wieloletnich prognozach finansowych kwot podlegających ustawowym wyłączeniom z indywidualnego limitu spłaty zobowiązań oraz umożliwi regionalnym izbom obrachunkowym weryfikację, czy kwoty wykazywane w prognozach finansowych są zgodne z FinPubU.

Aplikacja do sporządzania i przekazywania WPF zostanie zaktualizowana i będzie dostępna od dnia wejścia w życie rozporządzenia.