W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1903 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 1.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), tj. w jego § 5, który po zmianie stanowi, że regionalne izby obrachunkowe (dalej: RIO) przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • projekty wieloletnich prognoz finansowych JST, o których mowa w art. 230 ust. 2 FinPubU, wraz z wynikami opinii – do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;
  • wieloletnie prognozy finansowe JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych – w terminie do 5 dni roboczych od dnia wydania tych rozstrzygnięć.
Ważne

W przypadku braku możliwości przekazania wieloletnich prognoz finansowych oraz ich projektów w powyższych terminach spowodowanego nieprawidłowym działaniem wspomnianej wyżej aplikacji, wieloletnie prognozy finansowe oraz ich projekty przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

Przed zmianą, projekty wieloletnich prognoz finansowych JST przekazywane były w tym samym terminie, natomiast wieloletnie prognozy finansowe wynikające z uchwał i zarządzeń organów JST w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, RIO przekazywały w zależności od tego, kiedy je otrzymano, czyli odpowiednio: 10 marca, 5 maja, 5 sierpnia i 5 listopada – roku budżetowego.

Ponadto zmieniono treść załącznika do rozporządzenia określającego wzór wieloletniej prognozy finansowej JST. Nowy wzór m.in. uwzględnia w wydatkach wynagrodzenia i naliczone od nich składki, w ramach wydatków majątkowych wyodrębniono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 FinPubU (w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne), w ramach wyniku budżetu wyodrębniono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w ramach kwoty długu wyodrębniono kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, nie uwzględniono kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, itd.

Ważne

Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stosuje się po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały, o którym mowa w art. 230 ust. 2 FinPubU przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.