W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (M.P.) z 2020 r. pod poz. 1011 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 157 z 30.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) umożliwił Radzie Ministrów określenie, w drodze uchwały, zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej. Rada Ministrów może wydać taką uchwałę w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

W M.P. z 2020 r. pod poz. 662 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 102 z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: uchwała nr 102), którą zmieniła wspomniana wyżej nowelizacja. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1–3 uchwały nr 102, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych kierowane dla:

 1. gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5.000.000 tys. zł,
 2. powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1.000.000 tys. zł,
 3. jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi 6.000.000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1 i 2

(dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Do § 2 ust. 1 uchwały nr 102 dodano pkt 1a, godnie z którym wspomniane wyżej wsparcie skierowano także do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które wynosi 250.000 tys. zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji z pkt 1a, finansowanej lub dofinansowanej ze wspomnianych wyżej środków nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 5.000 tys. zł. Maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy, finansowanych lub dofinansowanych z tych środków nie może być wyższa niż 5.000 tys. zł (dodane do § 2 uchwały nr 102 ust. 1a i 1b).

Wsparcie z § 2 ust. 1 pkt 1a uchwały nr 102 to można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:

1. budowy, rozbudowy lub przebudowy:

 • kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
 • wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
 • dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,
 • chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
 • obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),
 • obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
 • świetlic, obiektów bibliotecznych,
 • oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),
 • remiz strażackich;

2. modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;

3. prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wsparcia z § 2 ust. 1 pkt 1–3 uchwały nr 102 udziela się na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Natomiast wniosek o przyznanie wsparcia ze środków z § 2 ust. 1 pkt 1a uchwały nr 102 (załącznik nr 3a do uchwały nr 102), gmina składa w ten sposób, po uprzednim uzyskaniu opinii kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przy czym, gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków z § 2 ust. 1 pkt 1a i 3 uchwały nr 102.

Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków Z § 2 ust. 1 pkt 1a uchwały nr 102, opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek gminy, w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku. Opinia zawiera co najmniej:

 1. informację potwierdzającą zlokalizowanie danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
 2. informację potwierdzającą spełnienie przez inwestycję wymogów formalnych (patrz § 2 ust. 1a i 1b uchwały nr 102).

Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków z § 2 ust. 1 pkt 1a uchwały nr 102, po zaopiniowaniu przez kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opiniuje wojewoda w zakresie kompletności wniosku. Wojewoda, po zaopiniowaniu wniosku, przekazuje go do Prezesa Rady Ministrów, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru takich wniosków o wsparcie i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu (§ 10a uchwały nr 102).

Nowelizacja obowiązuje od 31.10.2020 r., ale trzeba zaznaczyć, że od 31.10.2020 r. do 13.11.2020 r., wśród gmin, do których kierowano wspomniane wyżej wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, były też gminy zakwalifikowane do udziału w projekcie „Pod Biało-Czerwoną”, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji (§ 2 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 102). Jednak od 14.11.2020 r. obowiązuje kolejna nowelizacja, który uchyliła pkt 4 w § 2 ust. 2 uchwały nr 102 (patrz M.P. z 2020 r. poz. 1046).