Zasadniczo podatnicy, którzy użytkują samochody osobowe w swoich działalnościach gospodarczych mają prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione wydatki na eksploatację. Jednakże jest pewien wyjątek. Każdy podatnik, jeżeli prowadzi ewidencję pojazdu na potrzeby podatku od towarów i usług oraz złoży we właściwym urzędzie skarbowym VAT-26 ma prawo rozliczać 100% VAT. Termin na złożenie VAT-26 wynosi obecnie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku na samochód osobowy. W przypadku niezłożenia przez podatnika w terminie tej informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Taka konstrukcja przepisu powoduje wiele problemów, bowiem podatnicy często ze względu na bardzo krótki termin na złożenie informacji, nie są w stanie dopełnić tego obowiązku. W skutek czego nie mają prawa do odliczenia VAT w pełnej wysokości od pierwszego wydatku, a dopiero od momentu złożenia tej informacji.

Przykład

Pan Albin jest restauratorem. W działalności gospodarczej użytkuje zarówno samochody osobowe i dostawcze. 1.5.2021 r. postanowił zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Jednakże w zamiarze Pana Albina samochód będzie użytkowany jedynie do działalność gospodarczej, a nie do celów mieszanych. Restaurator będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdów na potrzeby VAT. Pan Albin 4.5.2021 r. podpisał umowę leasingu i tego samego dnia uiścił opłatę wstępną za samochód osobowy. VAT-26 powinien złożyć w ciągu 7 dni. Jednakże ten dokument złożył w urzędzie skarbowym dopiero 8.6.2021 r. W konsekwencji Pan Albin nie ma prawa do odliczenia 100% VAT wykazanego na fakturze dokumentującej uiszczenie opłaty wstępnej za pojazd.

Pakiet SLIM VAT 2 zakłada nowelizację art. 86a ust. 12 ustawy o VAT. W konsekwencji przedłużony ma zostać termin obowiązku składania VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia.

Nowela skutkuje nabyciem przez podatnika dłuższego okresu czasu na dopełnienie formalności. Podatnik, który poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do jego działalności gospodarczej, nie będzie miał obowiązku do złożenia do urzędu skarbowego VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym samochodem, lecz informację VAT-26 złoży w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Ważne jest, że ta informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK.

Przykład
Pani Anna 7.11.2021 r. planuje kupić samochód osobowy, który będzie służył jedynie do realizacji celów działalności gospodarczej. Aby skorzystać z prawa do odliczenia 100% VAT z faktury zakupu Pani Anna obowiązana będzie złożyć informację VAT-26 do 25.12.2021 r. Termin na realizację tego obowiązku będzie zatem wydłużony.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.