Poprzednia wersja rozporządzenia przesunęła termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 30 września i jak tłumaczą projektodawcy – wtedy nie dało się określić, do kiedy potrwa stan epidemii. Projekt stosownej nowelizacji znalazł się już na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Kto będzie mógł skorzystać z planowanego ułatwienia? Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego zyskają podmioty, których wspólnikami są osoby fizyczne (rozporządzenie wprost wyłącza spółki, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej).

Dodatkowo jednostki muszą spełnić dwa warunki:

  • liczba członków organów zarządzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach „COVID-owych”,
  • nie miały możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Takie jednostki będą mogły zatwierdzić sprawozdanie finansowe w terminie sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii, albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.
Więcej czasu dostaną też spółdzielnie. One z kolei, będą musiały zatwierdzić sprawozdanie finansowe do dnia odbycia walnego zgromadzenia.