Zmienione rozporządzenia to:

  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320), wydanego na podstawie art. 10g ZamPublU,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092), wydanego na podstawie art. 198 pkt 1 ZamPublU,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ZamPublU.

Uzasadnienia do rozporządzeń:

  • Prezesa Rady Ministrów z 17.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1991),
  • Prezesa Rady Ministrów z 17.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1992) oraz
  • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993)

– opublikowane zostały na stronie internetowej UZP.