W ramach tzw. specustawy o COVID-19 pojawiły się udogodnienia dla przedsiębiorców m.in. w zakresie podatku o nieruchomości. Na wprowadzenie tych preferencji dla przedsiębiorców pozwoliła radom gmin – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Upoważniła ona rady gmin do udzielenia dwóch rodzajów pomocy przedsiębiorcom:

1) zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 15p ww. ustawy) oraz

2) odroczenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., nie dłużej niż do 30 września br. (art. 15q ww. ustawy).

Przedsiębiorcy mogli skorzystać z możliwości odroczenia płatności podatku od nieruchomości. Każda rada gminy mogła w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią stracili płynność finansową lub ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Mogła też przedłużyć termin płatności tych rat podatku od nieruchomości, które przypadałyby na kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. Natomiast maksymalnym terminem odroczenia przewidziany był 30 września 2020 r. Wiele gmin odroczyło termin płatności podatku od nieruchomości w maksymalnym wymiarze, tj. do 30 września 2020 r. W konsekwencji, zbliża się dla tych przedsiębiorców kumulacja podatku od nieruchomości, bowiem do 15 lipca 2020 r. byli zobowiązani zapłacić ratę za czerwiec 2020 r., do 15 sierpnia 2020 r. mieli uiścić ratę za lipiec 2020 r. We wrześniu (do 15.9.) z kolei nie tylko zapłacą podatek za sierpień tego roku, ale zapłacą też trzy zaległe raty (za kwiecień, maj i czerwiec) do końca września.

Zatem jednocześnie trzeba będzie zapłacić za cztery raty podatku. Jednak aby podatnicy mogli zapłacić te podatek muszą otrzymać w tym zakresie decyzję z urzędu, i dopiero po ich doręczeniu rozpocznie się bieg terminu do zapłaty podatku.