Z uzasadnienia do przygotowanych zmian wynika, że trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych. Istotną zmianą będzie także m.in. ujednolicenie systemu prawnego dotyczącego informatyzacji postępowania sądowego. Zmiany obejmą też np. formę, w jakiej dokumenty sądowe można utrwalać w przypadku akt sprawy prowadzonej w elektronicznej postaci.

Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia będą mogły być doręczane w formie dokumentu elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu, również notatki urzędowe, protokoły oraz wyroki i ich uzasadnienia (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będą mogły być utrwalane w systemie teleinformatycznym sądu.

W projekcie ustawy wprowadzono przepis przejściowy (art. 5), zgodnie z którym do postępowań sądowoadministracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, będzie się stosować przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona może dokonać wyboru wnoszenia pisma strony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu obsługującego postępowanie sądowe oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.