Tę ważną zasadę przypomniał WSA w Łodzi w postanowieniu z 14.1.2020 r. (III SA/Łd 979/19, Legalis).

W omawianym przypadku skarżącą wezwano do uzupełnienia braków skargi poprzez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, które doręczono skarżącej w trybie „awizo” w 13.12.2019 r.

Jak wynika z przepisów, skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego obarczone jest obowiązkiem spełnienia wymogów formalnych. Zgodnie z art. 57 pat. 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: PostAdmU), skarga powinna czynić zadość wymaganiom stawianym pismom w postępowaniu sądowym. Jeżeli pismo strony jest pierwszym w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku (art. 47 § 2 pkt 1 lit. b PostAdmU).

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 PostAdmU). Natomiast w przypadku skargi obarczonej brakami formalnymi sąd odrzuca skargę w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych (art. 58 § 1 pkt 3 PostAdmU).

W omawianym przypadku 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął swój bieg 14.12.2019 r., ponieważ uznano, że wezwanie doręczono 13.12.2019 r. w trybie „awizo” (art. 73 § 4 PostAdmU). Termin bezskutecznie upłynął więc 20.12.2019 r. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, co uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu.