Używanie nowoczesnych technologii umożliwiających identyfikację twarzy stanowi sferę problematyczną i nieuregulowaną prawnie w sposób jednoznaczny. Dopuszczalność innowacyjnych narzędzi tego typu była interpretowana różnorodnie przez rządy państwowe. Nowe prawo uchwalone w Waszyngtonie ma zagwarantować, by technologia spełniała cel, jakim jest ochrona społeczeństwa. Narzędzie to musi jednak zostać wdrożone w sposób, który umożliwi poszanowanie praw podstawowych.
Władze stanowe wprowadzą technologię rozpoznawania twarzy po przeprowadzeniu testów polegających na ocenie dokładności oraz ewentualnej nierówności w działaniu usługi pod kątem różnic pomiędzy subpopulacjami. Dystrybutorzy oprogramowania będą zobligowani do ujawnienia informacji o wszelkich zgłoszeniach i skargach dotyczących funkcjonowania usługi.
Ustawa kładzie duży nacisk na przejrzystość działania Sztucznej Inteligencji. Przed wprowadzeniem technologii do użytku właściwe władze będą musiały poinformować społeczeństwo o konkretnych celach, które będą realizowane w ramach użytkowania technologii. Publiczne oświadczenie woli stanowi nowy model rozliczalności. Agencje wykorzystujące omawiane rozwiązania, będą zobligowane określić zasady zarządzania danymi oraz zapewnić adekwatne środki zabezpieczeń cybernetycznych.
Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w ramach rozpoznawania twarzy z użyciem technologii spoczywać będzie na wyszkolonym personelu, a nie na Sztucznej Inteligencji. Ma to za zadanie zapewnić uniknięcie wydawania decyzji opartych na fałszywych wynikach.
Akt normatywny ma za zadanie zapewnić ochronę swobód obywatelskich. Ogranicza on w znacznym stopniu możliwość używania technologii rozpoznawania twarzy przez organy publiczne. Dodatkowo władze będą zobligowane do ujawnienia faktu wykorzystania omawianej technologii oskarżonym przed rozpoczęciem procesu. Umożliwi to zakwestionowanie jej użycia w sytuacji, gdy będzie ona wadliwa.

Źródło: https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/03/31/washington-facial-recognition-legislation/