W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 3 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 24.12.2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

Z rozporządzenia wynika, że warunkiem uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne jest:

1) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub przekroczenie wartości mikrobiologicznego zanieczyszczenia lub

2) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

Załącznik do rozporządzenia określa wspomniane wyżej mikroorganizmy, metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne, a także sposoby stwierdzania w odpadach obecności mikroorganizmów lub ich toksyn.

Mikroorganizm

Metoda stwierdzania albo badania

Obecność

(Jednostka)

Obecność

(Wartość mikrobiologicznego zanieczyszczenia)

Salmonella sp.

PN-EN ISO 6579-1

Obecność

mikroorganizmów w 25 g

Obecne

Przetrwalniki

beztlenowców, w tym

redukujących siarczany

(IV)

PN-ISO 15213

Liczba mikroorganizmów

w jtk/g

(jtk to jednostki tworzące kolonie)

>100.000

Escherichia coli

PN-ISO 16649-2

Liczba mikroorganizmów

w jtk/g

>10.000

Żywe jaja nicieni z rodzaju

Ascaris

metody flotacyjno-

-sedymentacyjne

Liczba żywych jaj

w kg s.m. (s.m. to sucha masa)

>300

Rozporządzenie wskazuje, że badania mają być przeprowadzane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1225) – w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów. Dopuszczono również stosowanie innych metod pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej i specyfikacji zawartych w powyższej tabeli. Natomiast pobieranie próbek odpadów i przygotowanie próbek reprezentatywnych następuje zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami w tym zakresie lub innymi metodami pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności tych metod do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej.

Ważne

Dla odpadów, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów, należy wytypować mikroorganizmy wskaźnikowe reprezentujące grupę organizmów odpowiedzialnych za tę właściwość odpadów.

W badaniach zalecono, zgodnie z wybraną grupą wskaźnikową, wykorzystanie testów dotyczących jakościowej lub ilościowej analizy mikroorganizmów. Decyzję o wyborze grupy poszukiwanych mikroorganizmów należy podejmować z udziałem laboratorium akredytowanego w zakresie mikrobiologicznych badań środowiskowych.