W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1796 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 17.9.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 126/2018 Rady Ministrów z 17.9.2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Z rozporządzenia wynika m.in., że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra oświaty, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność tu wymieniona.

Chodzi tu o uczniów:

1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust. 10 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);

2) uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Wartość pomocy nie może przekroczyć limitów, które w zależności od rodzaju niepełnosprawności wynoszą: 225 zł, 390 zł, 445 zł oraz 175 zł (§ 3 rozporządzenia).

Pomocy udziela się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się:

1) do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019;

2) w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły (w przypadku wymienionych w § 4 ust. 4 rozporządzenia szkół: muzycznych, rolniczych, leśnych i morskich – wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra: kultury, rolnictwa, środowiska lub gospodarki morskiej).

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 Prawa oświatowego, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.

Środki na udzielenie pomocy na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę przekazuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku wspomnianych wyżej szkół specjalistycznych – właściwy minister. Dyrektor szkoły, co do zasady, zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości limitów pomocy określonych w § 3 rozporządzenia. Szczegółowe zasady udzielania pomocy (zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych) określa § 6 rozporządzenia).