W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 776 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.4.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie określa:

 • sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.; dalej: PrŁow) – chodzi o objęte obowiązkiem wynagradzania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego szkody wyrządzone: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także przy wykonywaniu polowania;
 • sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
 • szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, a także ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie.

Z rozporządzenia wynika m.in., że zasadniczo poszkodowany, czyli właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:

 • w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
 • w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach: poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji, a w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS. Natomiast zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

W rozporządzeniu określono także wzory:

 • protokołu oględzin;
 • protokołu oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa;
 • protokołu oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 PrŁow (właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody; odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu);
 • protokołu szacowania ostatecznego;
 • protokołu szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa;
 • protokołu szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d PrŁow.

Wzory te stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wypłaty odszkodowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszkodowanego albo w gotówce za pokwitowaniem.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed 27.4.2019 r. stosuje się przepisy rozporządzenia, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.