Funkcjonowanie nowego systemu wsparcia dla inwestycji wynika z rozporządzenie Rady Ministrów z 28.8.2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1713), które zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Rozporządzenie to daje praktyczne możliwości funkcjonowania nowego systemu wsparcia dla inwestycji i na mocy tych przepisów inwestorzy mogą ubiegać się o zwolnienia podatkowe.

W rozporządzeniu określono m.in.:

1) na jakie rodzaje działalności gospodarczej nie udziela się wsparcia;

2) szczegółowe kryteria jakościowe i ilościowe;

3) warunki udzielania pomocy publicznej;

4) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;

5) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;

6) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkość pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;

7) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Wysokość zwolnienia podatkowego, które przyznane zostanie przedsiębiorcy z tytułu inwestycji, zależeć będzie od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy.

Lokalizacja inwestycji

W systemie nowych inwestycji zwolnienie podatkowe można uzyskać na terenie całej Polski, a nie tylko na obszarach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) jak to było dotychczas. Jednak lokalizacja inwestycji wpływać będzie na długość okresu przysługującego inwestorowi na wykorzystanie zwolnienia podatkowego. Będzie to od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji.

Kryteria ilościowe i jakościowe

W rozporządzeniu określono kryteria ilościowe i jakościowe, według których należy sprawdzać, czy dana inwestycja może być objęta wsparciem. Generalna zasada jest taka, że im wyższe jest bezrobocie na danym obszarze, tym niższe są wymagania w zakresie minimalnej wartości inwestycji. Dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców wprowadzono znacznie niższe kryteria ilościowe niż dla dużych przedsiębiorców.

Decyzja o wsparciu

Przedsiębiorca, który chce się ubiegać o wsparcie inwestycji powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, którego wzór jest zamieszczony w omawianym rozporządzeniu. Jest to decyzja administracyjna, którą wydaje minister gospodarki. Do momentu złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, inwestor (przedsiębiorca) nie może rozpocząć inwestycji. Po jego złożeniu może rozpocząć prace w zakresie projektu inwestycyjnego stanowiącego podstawę do uzyskania decyzji o wsparciu. Dopiero koszty poniesione po uzyskaniu tej decyzji są kosztem kwalifikowanym dla ulgi podatkowej.