W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 400 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 26.2.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Wskazano 10 funkcji, w które wyposażono warstwę elektroniczną dowodu osobistego, w tym m.in. umożliwia zmianę oraz odblokowanie kodu PIN1 i kodu PIN2, uniemożliwia odblokowanie kodu PIN1 albo kodu PIN2 po zablokowaniu kodu PUK, spełnia zalecenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, zawiera aplikację ICAO umożliwiającą automatyczną odprawę przy przekraczaniu granic państw itd.

Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego określa szczegółowo załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W zakresie sposobu używania certyfikatów, rozporządzenie stanowi m.in., że użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia wymaga podania numeru CAN oraz czterocyfrowego kodu PIN1, który ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego. Natomiast użycie podpisu osobistego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, wymaga podania numeru CAN oraz sześciocyfrowego kodu PIN2, który ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego.

Zmiana kodu PIN1 albo kodu PIN2 wymaga podania numeru CAN oraz podania odpowiednio dotychczasowego kodu PIN1 albo kodu PIN2, albo kodu PUK. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 albo kodu PIN2 powoduje zablokowanie możliwości korzystania odpowiednio z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego. W tym przypadku przywrócenie możliwości korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po podaniu numeru CAN, a następnie użyciu kodu PUK i ustaleniu odpowiednio nowego kodu PIN1 albo nowego kodu PIN2.

Co do kodu PUK jest przekazywany posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego. Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat potwierdzenia obecności, nie otrzymuje kodu PUK.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego. W przypadku utraty kodu PUK posiadacz dowodu osobistego, działając osobiście, może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy.

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się w trybie określonym w art. 32b ust. 1 pkt 3 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.; dalej: DowOsobU), czyli w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez osobę dokonującą zgłoszenia formularza albo w drodze podpisania własnoręcznie przez tę osobę w siedzibie organu dowolnej gminy formularza stanowiącego wydruk sporządzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, z którego użyciem prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych (RDO), przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez osobę dokonującą zgłoszenia danych oraz danych zawartych w RDO.

Wzór formularza zgłoszenia:

1) zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Organ gminy, do którego zgłoszono zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w trybie z art. 32b ust. 1 pkt 1 i 3 DowOsobU (czyli w formie dokumentu elektronicznego oraz osobiście w formie pisemnej), dokonuje rejestracji tej czynności w RDO przez zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego i wprowadzenie daty i czasu zawieszenia lub daty i czasu cofnięcia zawieszenia.

W przypadku zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w trybie z art. 32b ust. 1 pkt 2 DowOsobU (czyli przy użyciu usługi elektronicznej), zaświadczenie, o którym mowa w art. 32b ust. 2 DowOsobU (czyli zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego), jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za której pomocą zgłoszono zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie:

1) zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Unieważnienie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz dowodu osobistego z powodu upływu terminu przewidzianego na cofnięcie zawieszenia następuje w sposób automatyczny. Natomiast Unieważnienie dowodu osobistego w RDO powoduje unieważnienie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Dane o unieważnieniu dowodu osobistego są przekazywane z RDO do systemu teleinformatycznego.