Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa GUS 15.1.2021 r. wynika, że średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ukształtowały się na poziomie 103,4%, inflacja zaś dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r. wyniosła 103,9%. Zważywszy na realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. (obliczonego na wielkość 1,7%), wskaźnik waloryzacji, o który zostaną pomnożone świadczenia należne seniorom (w wysokości przysługującej na 28.2.2021 r.) to 104, 24%.

  • Niezależnie od wartości wskaźnika waloryzacji, podług nowelizacji, minimalna kwota podwyżki najniższych świadczeń musi opiewać na kwotę 50 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, kwota waloryzacji nie może być mniejsza niż 37,50 zł; emerytury zaś częściowej – niż 25 zł.
  • Podpisana przez Prezydenta RP 25.2.2021 r. nowelizacja, weszła w życie 1.3.2021 r., z wyjątkiem przepisów nakładających na Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązku ogłoszenia zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej oraz tożsamej powinności względem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do należnych miesięcznych kwot najniższych świadczeń (gwarantowanych ustawowo), wskutek przekroczenia wskaźnika waloryzacji – 104,16%. Regulacje te uzyskały moc obowiązującą 26.2.2021 r. tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.
  • Przewiduje się, że waloryzacja stanowić będzie obciążenie dla budżetu państwa w wielkości ok. 10,6 mld zł.

Dolne granice świadczeń emerytalno–rentowych

W uprzednim stanie prawnym, na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291) kwota najniższej renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy plasowała się odpowiednio na poziomie 1200 zł albo 900 zł miesięcznie. Mocą zmian, kwoty te zostaną zwiększone do poziomu 1250 zł oraz 937,50 zł. Analogiczną kwotę tj. 1250 zł otrzymają emeryci uprawnieni do świadczeń w najniższym wymiarze oraz beneficjenci renty rodzinnej (wzrost stawki z 1200 zł wypłacanej w każdym miesiącu).

Wysokość świadczenia wyrównawczego i renty inwalidzkiej

Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, objęci ustawą z 20.3.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.), mają przyznane prawo do świadczenia wyrównawczego. W nowym roku, będą kontynuować korzystanie z tego przywileju, o ile łączna kwota uzyskiwanych przez nich „zasadniczych” świadczeń uplasuje się poniżej kryterium 2450 zł miesięcznie.

Podstawę zaś wymiaru renty inwalidzkiej stanowić będzie kwota 2851,27 zł, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 29.5.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1790).

Świadczenie przedemerytalne i uzupełniające

Granicą, która będzie uprawniała do pobierania świadczenia uzupełniającego jest kwota nieprzekraczająca 1750 zł miesięcznie, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 31.7.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1936). Jego wysokość nie może być wyższa niż 500 zł oraz przekroczyć bazowej wielkości pieniężnej – 1750 zł w rozliczeniu miesięcznym.

W brzmieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1725), wymiar objętego ustawą świadczenia został podniesiony o 50 zł tj. do kwoty 1260,99 zł miesięcznie. W przypadku zaś, gdyby uległ on zmniejszeniu wskutek przekroczenia przez uprawnionego dopuszczalnej kwoty przychodu, nowelizacja gwarantuje minimalny poziom wypłaty świadczenia uzupełniającego w kwocie – 630,50 zł (poprzednio obowiązująca stawka to 605,50 zł).

Zwiększona wypłata do 1260,99 zł nie dotyczy jednak osób, które zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty tj. ukończyły co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęły okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – ich świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Metoda przeliczania świadczeń

Z racji faktu, że wskaźnik waloryzacji w 2021 r. jest wyższy niż 104,16% (który zapewnia kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń) względem najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz świadczenia przedemerytalnego, stosowana będzie waloryzacja procentowa (nie kwotowa). Oznacza to, że waloryzacja przebiegnie z zastosowaniem rzeczywistego wskaźnika waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w art. 7 ust. 1 nowelizacji – świadczenia wzrosną o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28.2.2021 r. podwyższoną w ramach waloryzacji wskaźnikiem, a kwotą tego świadczenia podwyższoną o kwotę 50 zł. W praktyce, najniższa emerytura ukształtuje się na poziomie – 1250,88 zł i w takiej też wysokości wypłacane będzie, na stałe wprowadzone do sytemu, dodatkowe, roczne świadczenie uzupełniające (tzw. 13 emerytura).