Zgodnie nowo dodanym art. 6b OpDzieciU, minister właściwy do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a OpDzieciU, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i organizacji pracy tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zmieniła na tej podstawie dotychczasowych przepisów.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Zgodnie z art. 60 ust. 1 OpDzieciU podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 OpDzieciU, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Jej wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.

W związku z zamknięciem żłobków i klubów dziecięcych właściciele ich obawiają się, iż dotacja ta wypłacana przez JST będzie wstrzymana. W przypadku dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które również są zamknięte, są one wypłacane, gdyż kwestia ta uregulowana jest w FinZadOśwU, zaś uchwały podejmowane przez JST regulują przede wszystkim tryb ich udzielania. W przypadku dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych ich wypłata nie jest obligatoryjna, a zasady jej wypłaty określone są w uchwałach JST.

Ważne
Jedynym rozwiązaniem w tym zakresie zaproponowanym przez ustawodawcę jest przepis z art. 15e KoronawirusU, zgodnie z którym w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 OpDzieciU nie podlegają zwrotowi. Powyższy przepis gwarantuje beneficjentom Programu MALUCH+ brak konieczności zwrotu środków otrzymanych na zapewnienie funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w związku z zawieszeniem działalności tego typu placówek z powodu koronawirusa.