Z projektu rozporządzenia wynika, że stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju w 2020 r., a zatem stawka pozostanie bez zmian.

Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku.

Kwota zwrotu akcyzy ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.