Wartość minimum ustawowego nie została jeszcze oficjalnie opublikowana – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Jednak rząd wskazał już nową wysokość płacy minimalnej po podjęciu 11.9.2018 r. decyzji w tej sprawie, a więc samą publikację należy traktować jak formalność. W efekcie można ustalić wysokość świadczeń, powiązanych z przyszłorocznym wynagrodzeniem minimalnym.

Różne wartości netto

Mimo zapowiedzi wielu zmian w sferze podatkowej, w 2019 r. bez zmian pozostaną: stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (18% i 32%), koszty uzyskania przychodu (KUP podstawowe – 111,25 zł, podwyższone – 139,06 zł) oraz finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%) oraz zdrowotne (9%, a odliczana od podatku – 7,75%). W takim razie minimalne wynagrodzenie netto dla pracownika pełnoetatowego będzie wynosić:

1) 1633,78 zł – z podstawowymi KUP i kwocie zmniejszającej podatek,

2) 1587,78 zł – z podstawowymi KUP i braku kwoty zmniejszającej podatek,

3) 1638,78 zł -z podwyższonymi KUP i kwocie zmniejszającej podatek,

4) 1592,78 zł – z podwyższonymi KUP i braku kwoty zmniejszającej podatek.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2019 r. najniższa podstawa wyniesie 1941,52 zł.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2018 r. – 33 750 zł.

Podstawa wymiaru składek osób prowadzących działalność

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić 675 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji).

Tyle samo będzie wynosić minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których roczny przychód z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców/świadczeniobiorców

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobami wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, stanowi co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2019 r. 2250 zł.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2019 r. to 1687,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia).

Tyle samo wyniesie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie stanowić w 2018 r. 4500 zł (2-krotność minimalnej płacy).

Refundacja składek

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć wartość 6750 zł (300 % minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności

2250 zł będzie wynosić ponadto w przyszłym roku minimalna wysokość:

– wynagrodzenia za przestój,

– odszkodowania, którego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,

– odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu,

– wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną,

– podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, w której odpłatności w ogóle nie określono lub określono, ale inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie,

– podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy,

– podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 r.

Miesiąc

Wartość dodatku za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia

Styczeń

2,56 zł

(2250 zł : 176 godz.) x 20%

Luty

2,81 zł

(2250 zł : 160 godz.) x 20%

Marzec

2,68 zł

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

Kwiecień

2,68 zł

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

Maj

2,68 zł

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

Czerwiec

2,96 zł

(2250 zł : 152 godz.) x 20%

Lipiec

2,45 zł

(2250 zł : 184 godz.) x 20%

Sierpień

2,68 zł

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

Wrzesień

2,68 zł

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

Październik

2,45 zł

(2250 zł : 184 godz.) x 20%

Listopad

2,96 zł

(2250 zł : 152 godz.) x 20%

Grudzień

2,81 zł

(2250 zł : 160 godz.) x 20%

Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. dla pracowników pełnoetatowych*

Rodzaj potrąceń

Podstawowe KUP, kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe KUP, bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone KUP, kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone KUP, bez PIT-2 bez kwoty zmniejszającej podatek

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

1633,78 zł

1587,78 zł

1638,78 zł

1592,78 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1225,33 zł

1190,84 zł

1229,09 zł

1194,59 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1470,40 zł

1429 zł

1474,90 zł

1433,50 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

1633,78 zł

1587,78 zł

1638,78 zł

1592,78 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1307,02 zł

1270,22 zł

1311,02 zł

1274,22 zł

*Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r.).

Ważne
Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2019 r. będzie wynosić 14,70 zł.