Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493), która zmieniła postanowienia ustawy z 24.2.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1169).

Dodano postanowienia umożliwiające zespołowi ekspertów, powoływanemu przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, opiniowanie wniosków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Ustawa umożliwia także realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pod warunkiem, że taką formę przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora CMKP.
Ustawa precyzuje także możliwość zwolnienia z kolejnej opłaty za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dalej PESoz) osoby, która w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mimo zgłoszenia się do egzaminu nie przystąpiła do PESoz, np. z powodu izolacji w związku z chorobą zakaźną.
W postanowieniach ustawy określono również kompetencję Ministra Zdrowia co do podjęcia decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego dla wszystkich osób dopuszczonych do PESoz w danej dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego lub też podjęcia decyzji o przeprowadzeniu PESoz jeden raz w roku – z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych.

Ważne

Podstawą podjęcia stosownej decyzji przez Ministra Zdrowia jest wniosek Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.