W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1564 opublikowano ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono w art. 11 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadU), z których wynika, że uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji. Przed zmianą przepis ten stanowił, że uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następowało, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.

Dodano przepisy, zgodnie z którymi:

  • decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;
  • przed wydaniem wspomnianej wyżej opinii, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny ;
  • w kontroli może uczestniczyć wspomniany wyżej marszałek województwa;
  • w przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  • kontrola wstrzymuje bieg terminu do wydania opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  • w przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji ma obowiązek dokonać nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny .

Uchylono art. 12 OdpadU, zgodnie z którym marszałek województwa przekazywał ministrowi środowiska, w terminie do 31 marca następnego roku, zbiorczą informację za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

Zgodnie z przepisem przejściowym, tj. art. 3 nowelizacji:

  • uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed 29.8.2018 r. na podstawie przepisów sprzed nowelizacji, wygasa po upływie 6 miesięcy od 29.8.2018 r., tj. po 1.3.2019 r.;
  • do zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, złożonych i nierozpatrzonych przed 29.8.2018 r. stosuje się nowe przepisy.