W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1366 opublikowano ustawę z 6.6.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. W ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.; dalej: FinPublU) wprowadzono definicję scenariusza makroekonomicznego.

Zgodnie z art. 2 w pkt 9 FinPublU, scenariusz makroekonomiczny to scenariusz przedstawiający realistyczne prognozy makroekonomiczne , obejmujące w szczególności założenia dotyczące kształtowania się: podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz celów dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z 25.5.2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE L 145 z 10.6.2009, s. 1, ze zm.), państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 FinPublU.

Jak wynika z nowego brzmienia art. 142 FinPublU, do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in.:

1) omówienie scenariusza makroekonomicznego na rok budżetowy i 3 kolejne lata, w szczególności założeń makroekonomicznych dotyczących prognozy wskazanej w art. 142 pkt 2 FinPublU;

2) porównanie scenariusza makroekonomicznego z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i prognozami przygotowanymi przez inne niezależne instytucje wraz z omówieniem znaczących różnic;

3) informacje o działaniach podjętych w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego;

4) analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu wymienionego wyżej rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 FinPublU, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych wraz z omówieniem istotnych czynników ryzyka.

Ponadto, Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej, a także m.in. ocenę realizacji scenariusza makroekonomicznego (art. 182 ust. 2 pkt 3 FinPublU).

Przepisy nowelizujące FinPublU w omawianym zakresie mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za rok 2019.