Głównym celem wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym w związku z ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), którą zmieniono nazwy: „profil zaufany ePUAP” na: „profil zaufany” w ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), a jednocześnie „podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP” został zastąpiony przez „podpis zaufany”. Zmiany w rozporządzeniu obejmują również zaawansowany podpis elektroniczny zwany „podpisem osobistym”.

Dotychczas zaświadczenia doręczane w formie dokumentu elektronicznego były uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Konieczne jest umożliwienie organowi podatkowemu podpisywania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z tego powodu w rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące możliwości podpisywania przez organ podatkowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jak dotychczas), a także podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zaświadczeń wydawanych w formie dokumentu elektronicznego.

W konsekwencji wszystkie wzory zaświadczeń wymagały zastąpienia określenia „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” nowymi formami: podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.