Przepisami ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: OdpadyUZm2020) wydłużono terminy składania sprawozdań z gospodarowania odpadami za 2019 r. Zmianami objęto sprawozdania składane na podstawie ustawy z 14.12. 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU) oraz ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU).

Przesunięcia terminów składania sprawozdań dotyczą wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r.

Sprawozdania

Postawa prawna złożenia

Termin regularny

Termin wyjątkowy za 2019 r.

art. 73 OdpadyU

do 15.3.

do 30.6.2020 r.

art. 74a OdpadyU

art. 75 OdpadyU

art. 9n ust. 1 CzystGmU

do 31.1.

art. 9na ust. 1 CzystGmU

art. 9nb ust. 1 CzystGmU

art. 9q CzystGmU

do 31.3.

do 31.8.2020 r.

art. 9s CzystGmU

do 15.7.

do 31.10.2020 r.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 OdpadyU)

 • Zobowiązani: wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową; wprowadzający na terytorium kraju produkty objęte opłatą produktową; wprowadzający pojazdy; wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • Przyjmujący: marszałek województwa
 • Regularny termin sprawozdawczy: do dnia 15.3. za poprzedni rok kalendarzowy
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 74a OdpadyU)

 • Zobowiązani: organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Przyjmujący: marszałek województwa
 • Regularny termin sprawozdawczy: do dnia 15.3. za poprzedni rok kalendarzowy
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 OdpadyU)

 • Zobowiązani: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: a) zbierania odpadów, b) przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej;
 • Przyjmujący: marszałek województwa
 • Regularny termin sprawozdawczy: do dnia 15.3 za poprzedni rok kalendarzowy
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 9n ust. 1 CzystGmU)

 • Zobowiązany: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  
 • Przyjmujący: wójt, burmistrz, prezydent miasta 
 • Regularny termin sprawozdawczy: do 31.1. za poprzedni rok kalendarzowy 
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 9na ust. 1 CzystGmU)

 • Zobowiązany: podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy  
 • Przyjmujący: wójt, burmistrz, prezydent miasta 
 • Regularny termin sprawozdawczy: do 31.1. za poprzedni rok kalendarzowy 
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne (art. 9nb ust. 1 CzystGmU)

 • Zobowiązany: podmiot zbierający odpady komunalne z wyłączeniem podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne  
 • Przyjmujący: wójt, burmistrz, prezydent miasta 
 • Regularny termin sprawozdawczy: do 31.1. za poprzedni rok kalendarzowy 
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 30.6.2020 r. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 9q CzystGmU)

 • Zobowiązany: wójt, burmistrz, prezydent miasta  
 • Przyjmujący: marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
 • Regularny termin sprawozdawczy: do 31.3. roku następującego po roku, którego dotyczy 
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 31.8.2020 r. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 9s CzystGmU)

 • Zobowiązany: marszałek województwa  
 • Przyjmujący: minister właściwy ds. środowiska 
 • Regularny termin sprawozdawczy: do 15.7. roku następującego po roku, którego dotyczy 
 • Termin sprawozdawczy za 2019 r.: do 31.10.2020 r.