Jeżeli jesteś podmiotem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Wnosisz opłatę recyklingową za II kwartał 2021 r. ‒ na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Podstawa prawna: art 40c ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.)

Formularz: brak.