Planowane jest utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu. Ministerstwo Finansów zauważa, że wynika to ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, obejmujących m.in. intensywny wzrost ilości przesyłek pocztowych podlegających kontroli celno-skarbowej oraz z powodu prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) działań zmierzających do uszczelnienia procesu poboru należności publicznoprawnych i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla tego typu obrotu towarowego, w tym wprowadzenia rozwiązań lokalnych, znacząco podnoszących skuteczność działania urzędów celno-skarbowych (UCS) w tym obszarze. Stąd Miejsce Wyznaczone (MW) Poczta Polska w Przemyślu, obsługiwane przez Oddział Celny (OC) w Przemyślu, będzie przekształcone w samodzielny OC Pocztowy w Przemyślu zlokalizowany w gmachu Urzędu Pocztowego Przemyśl 2 przy ul. Mickiewicza 15.