W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1014 opublikowano rozporządzenie MSZ z 8.6.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Utworzono obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą. Wykaz tych obwodów, w liczbie 169, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, określa załączniku do rozporządzenia.

Utraciło tym samym moc rozporządzenie MSZ z 20.4.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2020 r. poz. 706).