W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1767 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12.9.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.
Wykaz takich obwodów, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, określa załącznik do rozporządzenia. Załącznik to tabela określająca 320 obwodów głosowania z podaniem państwa, siedzibę obwodowej komisji wyborczej z podaniem adresu zawierającego miasto, wskazanie budynku oraz kodu pocztowego.