W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 772 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18.4.219 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Rozporządzenie określa wykaz obwodów głosowania w 201 krajach.

Ponadto, od 3.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA z 11.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2019 r. poz. 727). Zmianę wprowadzono w MSW z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 5; dalej: rozporządzenie), tj. w jego § 12 ust. 1, zgodnie z którym o wpisaniu osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia (chodzi m.in. o osobyy wpisane i dopisane do spisu wyborców), do spisu w części A lub dopisaniu ich do spisu w części A zawiadamia się odpowiednio urząd gminy właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały, a w przypadku osób stale zamieszkałych za granicą – konsula właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania za granicą . W wyniku nowelizacji dodano do tego przepisu zaznaczoną część.