• Omawiane zmiany mają na celu zrównanie pozycji stron procesu cywilnego  w zakresie korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania.
  • Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 162 KPC, które wejdą w życie 7.11.2019 r. 

Dotychczasowe przepisy art. 162 KPC, mimo ich niepodważalnego pozytywnego wpływu na sprawność postępowania cywilnego, prowadziły do nierównego traktowania stron postępowania. Strona bardziej sumienna, przykładają większą staranność do postępowania, miała mniejsze możliwości korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania niż strona mniej staranna. Przepisy dopuszczały bowiem sytuację, w której strona nie stawiająca się na posiedzeniu mogła złożyć zastrzeżenie, co do uchybienia przepisom postępowania na kolejnym posiedzeniu, podczas gdy strona obecna na posiedzeniu musiała tego typu uchybienia zgłaszać natychmiast.

Podczas nowelizacji KPC ustawodawca uznał, że nie ma żadnych podstaw do niejednolitego traktowania stron postępowania cywilnego w zakresie korzystania z instytucji zwrócenia przez stronę uwagi sądu na uchybienie przepisom postępowania. Skutkowało to wprowadzeniem zmian do art. 162 KPC. Według znowelizowanych zasad sygnalizacji przez strony postępowania uchybień przepisom postępowania strony mogą zgłosić zastrzeżenie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu, nawet wówczas, gdy będzie to posiedzenie, na którym ma dojść do ogłoszenia wyroku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 162 KPC strona może zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Jak wspomniano, zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. Co istotne, stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Omawiane zmiany wejdą w życie 7.11.2019 r.