Ustawa w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.:

1) podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych;

2) wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;

3) możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim;

4) ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD;

5) wprowadzenie uproszczonych zasad dokumentacyjnych w przypadku pożyczek oraz usług o niskiej wartości do­danej;

6) możliwość zastosowania, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych;

7) wprowadzenie jednoznacznej reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – jeśli spełnione są warunki wskazane w przepisie;

8) doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych;

9) wprowadzenie możliwości raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R);

10) wprowadzenie ok. 10 definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych.

Wejście w życie 1.1.2019 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193