Projekt ustawy z 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk sejmowy nr 3119) określa:

1) wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

2) wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;

3) kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;

4) zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;

5) postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Ustawa będzie miała zastosowanie do pięciu grup podmiotów publicznych, tj. do:

1) jednostek sektora finansów publicznych (JSFP);

2) innych niż JSFP państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) innych niż wymienione wyżej podmioty – osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty te, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4) związków wymienionych wyżej podmiotów;

5) organizacji pozarządowych których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688; dalej: DziałPożytkPublWolontU) prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 DziałPożytkPublWolontU (chodzi o działalność w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Ustawa znajdzie zastosowanie, jeśli wymienione wyżej podmioty posiadają strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzają elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści. Przy czym, ustawa nie będzie miała zastosowania do stron internetowych i aplikacji mobilnych wymienionych w art. 3 projektu.

Podmioty publiczne będą zapewniały dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do projektu ustawy. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej ma polegać na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości . Jeżeli jednak podmiot publiczny nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Ma to polegać, w szczególności, na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w przepisach ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

Podmioty publiczne będą sporządzały deklarację dostępności w sposób dostępny cyfrowo. Deklaracja dostępności ma być sporządzana z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z 11.10.2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 256 z 12.10.2018, s. 103). Deklaracja dostępności ma też zawierać:

1) datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

2) datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;

3) informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;

4) dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;

5) informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;

6) informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;

7) informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;

8) link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej;

9) informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;

10) link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich;

11) dodatkowo – wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej.

Ponadto, podmiot publiczny:

1) umieści link do opublikowanej deklaracji dostępności w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie internetowej;

2) publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieści link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna.

Podmioty publiczne dokonają przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Trzeba też dodać, że każdy będzie miał prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej oraz elementów niedostępnych cyfrowo, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie takie będzie zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Przy czym, podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli miałoby się to wiązać z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji (patrz art. 18 projektu ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 19 projektu ustawy przewidziano kary pieniężne dla podmiotu publicznego, który:

1) w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – kara wyniesie do 10 000 zł;

2) nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów – kara wyniesie do 5000 zł;

3) nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej – kara wyniesie do 5000 zł.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5-11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13-19 (chodzi o przepisy dotyczące m.in. zapewniania dostępności cyfrowej, w tym deklaracji dostępności), które wchodzą w życie w zakresie:

  • stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed 23.9.2018 r. – z dniem 23.9.2019 r.;
  • stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed 23.9.2018 r. – z dniem 23.9.2020 r.;
  • aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z 23.9.2021 r.