Zgodnie z założeniami projektu ustawy, podstawowym sposobem wymiany korespondencji będzie publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Każdy podmiot publiczny i przedsiębiorca będzie miał obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (osoby fizyczne będą mogły wybrać formę, w jakiej będą się komunikowały). Opracowywane rozwiązania mają być równe pod względem prawnym z tradycyjnym listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiorem osobistym.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, wymiana korespondencji będzie wymagała potwierdzenia jej nadania lub odbioru. W założeniu uzupełnieniem tego rozwiązania ma być publiczna usługa hybrydowa. Usługa ta ma zapewnić podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w postaci elektronicznej również osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z takiej formy korespondencji. Osoby te będą mogły otrzymywać korespondencję papierową. Z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej premier.gov.pl (zakładka: wydarzenia) wynika, że dzięki publicznej usłudze hybrydowej osoby te „otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej (np. list w postaci elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy w postaci papierowej – zostanie to wykonane w sposób zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej, czyli przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji)”.

Do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązany będzie wyznaczony operator. Do 31.12.2025 r. włącznie, obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z projektowanej ustawy powierzone zostaną operatorowi pocztowemu, tj. Poczcie Polskiej.

Na marginesie należy zauważyć, że trwające prace nad drugą odsłoną tarczy antykryzysowej również zawierają regulacje, które pozwolą Poczcie Polskiej na doręczenie przesyłek poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W rozpoznawanej przez Senat ustawie zastrzeżono jednak, że przepisy dotyczące przesyłki hybrydowej nie znalazłyby zastosowania do przesyłek wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz przez komorników sądowych ani do przesyłek wysyłanych do tych organów.

Ważne
Projekt zakłada powstanie nowej bazy adresów elektronicznych, która będzie stanowiła rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Rejestr będzie zawierał adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W bazie będą także wpisane adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. To, co niezwykle istotne, do bazy adresów elektronicznych, co do zasady będzie można zgłosić tylko jeden adres do doręczeń elektronicznych,

Etap legislacyjny : projekt ustawy został skierowany do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.