Wymogi te w sposób ogólny zostały opisane w art. 65 pkt 11-12 ZmKoronawirusU20 (tarczy antykryzysowej). Wynika z nich m.in., że jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Nadto, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. Praktycznym wymiarem realizacji ww. wymogów mogą być stosowne akty wewnętrzne wspomnianych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (zarządzenia) w zakresie – ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Poniżej przedstawiamy projekt wspomnianego zarządzenia.

Zarządzenie Wójta Gminy

Nr … z dnia …

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) – Wójt Gminy, zarządza, co następuje.

§ 1

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2020 i w 2021 r.

§ 2

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział

rozdział

paragraf

okres realizacji

kwota

750

75020

6290

2020

3 000 000,00 zł

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział

rozdział

paragraf

okres realizacji

kwota

750

75020

6050

2020

1 000 000,00 zł

750

75050

6050

2021

2 000 000,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………..

(Wójt Gminy)

Uzasadnienie

Gmina uzyskała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak wskazano na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju – środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli, czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Gmina właśnie otrzymała ww. środki. Zostały one wprowadzone do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.

Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika zaś, że:

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustalono – wskazany plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi publicznej na nowo powstałym osiedlu. Inwestycje spełnia więc wymóg wydatkowania środków na tzw. zadania majątkowe. Spełniony został wymóg z uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662).

Inwestycja będzie prowadzona w 2020 i w 2021 r., dlatego też plan wydatków przewiduje wydatkowanie środków częściowo w 2020 r. (1 000 000,00 zł) a częściowo w 2021 r. (2 000 000,00 zł).

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.