Ustawa z 9.1.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 179) wprowadza zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.; dalej: RyczałtU), które wchodzą w życie 15.2.2020 r.

Istotą zmian jest modyfikacja usługi polegającej na udostępnieniu podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Wprowadzenie do przepisu art. 45cd ust. 1 PDOFizU otrzymuje brzmienie: „Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”. Zmiana ta ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r. Taka sama zmiana ma miejsce w zryczałtowanych podatku od osób fizycznych. W efekcie usług Twój e-PIT nadal nie obejmuje podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Usługa Twój e-PIT została udostępniona w rozliczeniach za 2018 r. Wdrażając powyższą usługę przyjęto, że jej realizacja będzie następować w dwóch etapach. Realizacja drugiego etapu miała być wdrożona do rozliczeń podatku za rok 2019 i dotyczyć podatników zobowiązanych do składania formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS. Ponieważ wdrożenie drugiego etapu w terminie nie było możliwe, omawianą nowelizacją ustawy zawężono zakres usługi polegającej na udostępnieniu przez organy administracji skarbowej wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa ta nie ma nadal zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. Natomiast w zakresie mniejszym niż pierwotnie zakładano będą udostępnione deklaracje PIT-28 i PIT-36. Rozliczenie tych deklaracji w Twój e-PIT nie będzie możliwe przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Ministerstwo Finansów informuje, że usług Twój e-PIT ma jednak szersze możliwości w rozliczeniu za 2019 r., bowiem osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36. Ponadto, usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.