W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2296 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.11.2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Z rozporządzenia wynika, że urzędowy formularz skargi na czynności komornika:

1) stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) wykonany według z załącznika jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c;

3) udostępnia się nieodpłatnie w kancelariach komorniczych oraz w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych;

4) udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych (urzędowy formularz udostępnia się w formie umożliwiającej edycję jego treści).

Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4. Wydruk komputerowy odzwierciedla strukturę wzoru tego formularza. Do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wymogów dotyczących wspomnianego wyżej odcienia koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c.