Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 22.2.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 380). Dostosowuje ono przepisy rozporządzenia do zmian ustawowych obowiązujących od 1.1.2019 r.

W zmienionym § 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 419) usprawniono wykonywanie funkcji wierzyciela zobowiązań podatkowych.

W tym celu zaproponowano, aby uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień wydanych przez Szefa KAS, w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g § 1 i 3 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), tak jak w przypadku orzeczeń naczelnika urzędu celno-skarbowego, był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania tej decyzji lub tego postanowienia.

Ponadto, zmiany obejmują ustalenie wierzyciela należności wynikających z decyzji lub postanowienia Szefa KAS oraz z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego w przypadku, gdy w czasie wydania decyzji lub postanowienia miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego jest na terytorium innego niż Polska. W takich przypadkach wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby odpowiednio Szefa KAS lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.