Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Przysługuje on każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Po co przedsiębiorca miałby korzystać z takiego urlopu? Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu.

Kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, ojciec dziecka może wykorzystać przysługujące mu uprawnienia w ciągu 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Urlop ojcowski udzielany jest na okres 14 dni, przy czym mężczyzna może sam zdecydować, czy wykorzystać urlop jednorazowo czy też w dwóch tygodniowych częściach.

Ważne

Ostatni dzień urlopu musi zawierać się w 24-miesięcznym okresie od daty narodzin dziecka.

Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego oraz tzw. urlopu „tacierzyńskiego”. Oznacza to, że ojciec dziecka może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno w sytuacji gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. „urlopu tacierzyńskiego”. W praktyce więc możliwe jest skorzystanie zarówno z możliwości urlopu „tacierzyńskiego”, jak i dodatkowego 14-dniowego urlopu ojcowskiego.

Kiedy urlop ojcowski przysługuje przedsiębiorcy?

Co do zasady, urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie prowadzącemu działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi więc opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

ZUS wypłaci zasiłek

Za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS na zasadach podobnych do pracowników etatowych. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest w kwocie 100% podstawy wymiaru (w przeciwieństwie do np. zasiłku chorobowego, za który przysługuje jedynie 80% podstawy wymiaru). Jak wysoki zasiłek otrzyma więc typowy przedsiębiorca?

Zakładając, że opłacane są pełne składki ZUS, łącznie ze składką chorobową. W 2021 roku wynoszą one 1457,49 zł. Składki te naliczane są od minimalnej podstawy wymiaru. Ta minimalna podstawa wynosi obecnie 3155,40 zł.

Tę miesięczną podstawę wymiaru pomniejsza się o ustawowy wskaźnik w wysokości 13,71%:

  • 3155,40 x (1-0,1371) = 2722,79 zł

Zasiłek (obliczenia dla miesiąca liczącego 30 dni) za okres 14 dni wyniesie:

  • 2722,79 / 30 x 14 = 1270,64 zł

Kwotę tę ZUS pomniejsza jeszcze o zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17%:

  • 1270,64 x (1-0,17) = 1054,63 zł

Ostatecznie ZUS wypłaci świeżo upieczonemu ojcu zasiłek w wysokości 1054,63 zł.

Przedsiębiorca obniży składki ZUS

W związku z urlopem ojcowskim, przedsiębiorca nie tylko otrzyma zasiłek z ZUS, ale również obniży należne składki ZUS za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie. Składki ZUS opłaci więc nie za cały miesiąc, a tylko za pozostałe 16 dni miesiąca.

Pomniejszyć można jedynie składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatne są zawsze w pełnej wysokości. Ile wyniosą więc składki ZUS należne za miesiąc, w którym przedsiębiorca skorzystał z urlopu ojcowskiego?

Pełna miesięczna składka na ubezpieczenie społeczne (po odjęciu składki zdrowotnej) wynosi:

  • 1457,49 – 381,81 = 1075,68 zł

Jednak po wykorzystaniu 14-dniowego urlopu ojcowskiego, opłaci składkę jedynie za 16 dni, tj. w wysokości 573,70 zł.

Na składkach zaoszczędza zatem kwotę równą:

  • 1075,68 – 573,70 = 501,98 zł.

W wyniku skorzystania z urlopu ojcowskiego, przedsiębiorca otrzymuje więc zasiłek w wysokości 1054,63 zł oraz pomniejsza daninę na rzecz ZUS o kwotę 501,98 zł. Łącznie więc w kieszeni przedsiębiorcy zostaje:

  • 1054,63 + 501,98 = 1556,61 zł

Gdy podsumujemy korzyści finansowe, jakie osiągnąć można poprzez skorzystanie z urlopu ojcowskiego, okaże się, że w jego wyniku otrzymujemy zwolnienie ze składek ZUS za okres całego jednego miesiąca. A wszystko bez podejmowania żadnych dodatkowych działań. Wystarczy jedynie zgłosić do ZUS-u chęć skorzystania z urlopu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest przesłanie do ZUS następujących dokumentów:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),
  • wypełniony formularz ZUS Z-3b,
  • wniosek o urlop ojcowski – formularz ZUS ZAO.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informację odnośnie okresu, w jakim zamierzamy korzystać z urlopu. Wniosek ten wraz z pozostałymi dokumentami powinien zostać wysłany do ZUS najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Źródło:

zus.pl