Tak wynika z planowanych nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego oraz rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Zmiany odnoszące się do rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego oraz zakresu spraw zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego są związane z przepisami wprowadzonymi ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556) i dotyczą możliwości składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego albo zgłoszeń o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU) za pośrednictwem portalu podatkowego.

Rozszerzenie zakresu spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego o możliwość składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego albo zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania działalności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy skutkuje koniecznością dokonania odpowiednich zmian dostosowawczych również w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Rozszerzono zakres korzystania z portalu podatkowego, obejmujący dostęp do konta osoby fizycznej, umożliwiający przeglądanie danych wynikających ze zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego oraz o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy. Analogiczną zmianę wprowadzono w stosunku do konta podmiotu (osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).

Ponadto, uszczegółowiono zakres korzystania z portalu podatkowego określając, że obejmuje on składanie zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego oraz o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym.