W ustawie z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419), która weszła w życie od 1.1.2021 r. wprowadzono m.in. uroszczenia w dokonywaniu korekty faktur.

Faktury korygujące in-minus

Zrezygnowano z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, aby dokonać z niej odliczenia VAT. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej, jednak pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.

W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami – art. 29a ust. 13 VATU.

Faktury korygujące in-plus

Wprowadzono konkretne przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Rozliczenie z tych faktur będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (korekta spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży) – art. 29a ust. 17 VATU.

Z przepisów przejściowych wynika, że w przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1.1.2021 r. stosuje się przepisy VATU przed nowelizacją.

Ponadto, w przypadku faktur korygujących wystawionych po 31.12.2020 r., w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, podatnicy VAT w okresie do 31.12.2021 r. mogą stosować przepisy VATU w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021. Rezygnacja z ww. wyboru może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy VATU po nowelizacji.