Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uproszczeniu ma ulec legalizacja użytkowanych przez ponad 20 lat budynków wybudowanych bez zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę. Legalizacja starych obiektów ma być bezpłatna. Planowane uproszczenie ma zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, a tym samym uregulować ich stan prawny oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Uproszczenie procedury

Z opublikowanych informacji wynika, że podstawowym wymogiem legalizacji byłoby dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy określonych dokumentów. Osoby zainteresowane zalegalizowaniem samowoli budowlanych musiałby dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) oświadczenia, że od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej),

3) inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej.

Ważne
Zgodnie z założeniami procedura legalizacji samowoli budowlanej byłaby możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rola organu nadzoru budowlanego w ramach procedury legalizacyjnej ma się ograniczać jedynie do sprawdzenia warunku dotyczącego braku wszczęcia postępowania w sprawie budowy takiego obiektu oraz kompletności dołączonych dokumentów. Wato zauważyć, że z ekspertyzy technicznej powinno wprost wynikać, czy obiekt nadaje się do użytkowania – w szczególności, czy nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Organ nadzoru będzie dodatkowo badał spełnienie warunku odnoszącego się do terminu zakończenia.