Większość zmian wprowadzonych ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) zacznie obowiązywać od 1.1.2019 r. Mają one na celu ułatwienie i uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany zostały wprowadzone do wielu ustaw, w tym ustaw podatkowych.

Zmiany upraszczające wprowadzone w podatkach dochodowych dotyczą:

1) podwyższenia progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

2) możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika lub małoletnich dzieci, współpracujących z przedsiębiorcą (małżonkiem),

3) możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

4) wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku, za wyjątkiem samochodu osobowego; warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego,

5) zwolnienia od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki,

6) likwidacji obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

a) informacyjnych: o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu KPiR,

b) odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług – art. 14 ust. 1j, 1k i 1l ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) oraz art. 12 ust. 3g-3i ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU), o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

c) dokumentacyjnych, m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia;

7) wydłużenia terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

Zmiany upraszczające wprowadzone w VAT dotyczą:

1) braku wymogu odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie przez podatników dokonujących dostawy lub świadczenia usług poza terytorium kraju,

2) skrócenia terminu, ze 150 do 90 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą skrócenia terminu korekty po stronie dłużnika; odnosi się to również do wierzytelności powstałych przed 1.1.2019 r., których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; VATU), uprawdopodobniona po 31.12.2018 r.

Zmiany upraszczające w PCC dotyczą:

umożliwienia podatnikom PCC składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca. Minister Finansów określi wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Te regulacje zaczną obowiązywać od 1.7.2019 r. i będą dotyczyć umów zawartych po tej dacie.