Uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej

Wskazana organizacja związkowa posiada uprawnienia organizacji związkowej, a tym samym pracodawca powinien współdziałać z nią we wszystkich sprawach, w których takie współdziałanie jest konieczne.

Co najmniej 10 członków

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub

2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Mniejszej organizacji związkowej nie przysługują uprawnienia, stąd pracodawca nie traktuje jej jako podmiotu, z którym współpracuje w zakresie prawa wewnętrznego i innych aspektów działalności wymagających uzgodnień lub konsultacji ze związkami zawodowymi.

Jeżeli mówimy o międzyzakładowej organizacji związkowej, to przy ustalaniu liczby członków wskazanej powyżej uwzględniałoby się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Wskazana organizacja wypełnia wymóg liczebności, a co za tym idzie konieczne jest współdziałanie z nią we wszystkich sprawach, w których przepisy nakładają wymóg takiego współdziałania.

Świadczenia z zfśs

Przepisy ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) nie narzucają obowiązku tworzenia komisji socjalnych, nie wspominają nawet o takich komisjach. Za wydatkowanie środków odpowiada pracodawca i on również administruje zfśs oraz przyznaje świadczenia. Komisje są często powoływane, ale nie ma takiego obowiązku.

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa związek zawodowy, przyznawanie świadczeń z zfśs jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Osoba wskazana przez związek powinna zatem zasiadać w działającej u pracodawcy komisji socjalnej, gdyż inaczej decyzje komisji musiałyby później być uzgadniane z organizacją związkową.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności