Wskazana organizacja związkowa posiada uprawnienia organizacji związkowej, a tym samym pracodawca powinien współdziałać z nią we wszystkich sprawach, w których takie współdziałanie jest konieczne.

Co najmniej 10 członków

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub

2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Mniejszej organizacji związkowej nie przysługują uprawnienia, stąd pracodawca nie traktuje jej jako podmiotu, z którym współpracuje w zakresie prawa wewnętrznego i innych aspektów działalności wymagających uzgodnień lub konsultacji ze związkami zawodowymi.

Jeżeli mówimy o międzyzakładowej organizacji związkowej, to przy ustalaniu liczby członków wskazanej powyżej uwzględniałoby się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Wskazana organizacja wypełnia wymóg liczebności, a co za tym idzie konieczne jest współdziałanie z nią we wszystkich sprawach, w których przepisy nakładają wymóg takiego współdziałania.

Świadczenia z zfśs

Przepisy ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) nie narzucają obowiązku tworzenia komisji socjalnych, nie wspominają nawet o takich komisjach. Za wydatkowanie środków odpowiada pracodawca i on również administruje zfśs oraz przyznaje świadczenia. Komisje są często powoływane, ale nie ma takiego obowiązku.

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy działa związek zawodowy, przyznawanie świadczeń z zfśs jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Osoba wskazana przez związek powinna zatem zasiadać w działającej u pracodawcy komisji socjalnej, gdyż inaczej decyzje komisji musiałyby później być uzgadniane z organizacją związkową.