W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. W nowym wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej w formularzu w wersji KON-W(6), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając identyfikację za pomocą kodu pocztowego.