W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2117 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 25.11.2020 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 1 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.; dalej: CudzU).

Z rozporządzenia wynika, że wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez opatrzenie wizy stemplem „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”, a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany „efektem obrazu ukrytego” oraz napis „wiza” unieważnia się przez przekreślenie.

Rozporządzenie określa też wzory formularzy, na których wydaje się decyzję o:

  • unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej;
  • której mowa w art. 93 ust. 4 CudzU (czyli decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku).