Obecnie procedowany jest w Sejmie projekt ustawy z 27.8.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest, który dotyczy wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej. Zmiany zaczną obowiązywać 1.1.2019 r. i będą dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r.

Podmioty mogące skorzystać z ulgi

Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku PIT, rozliczający się według skali podatkowej, opłacający 19% podatku lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszący wydatki na realizację termomodernizacji. Przy czym podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację takiego przedsięwzięcia, np. z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nie będą objęci ulgą termomodernizacyjną w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji.

Zasady korzystania z ulgi

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika. Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegało 23% wydatków w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia premiowany ulgą wynosi maksymalnie 3 lata.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jednak kwota odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Należy mieć na uwadze, że podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na termomodernizację, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok, w którym zaistniały te okoliczności. Takie rozwiązanie może utrudniać korzystanie z ulgi podatnikom o niskich dochodach.

Określenie materiałów budowlanych i urządzeń związanych z ulgą

W projekcie wprowadzono delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska rozporządzenia określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.